Idrætsforeningens vedtægter

Vedtægter for Kølkær/Fasterholt S.G. og I.

§ 1. Foreningens navn.

A. Foreningens navn er Kølkær/Fasterholt Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening.
Hjemsted: Herning Kommune.

B.Foreningen er medlem af DGI/DDS Hammerum Herred samt til sluttet specialforbund under D. I. F. og er dermed undergivet disse organisationers vedtægter.

§ 2. Foreningens formål.

Foreningen har til formål:

at give medlemmerne en sund motion ved skydning, gymnastik, boldspil o.a. idræt.
at højne legemskulturen og fremme kammeratskabet.

§ 3. Foreningens opdeling.
Foreningen er delt i afdelinger og afdelingernes antal skal rette sig efter det behov, der er, sådan at de forskellige aktiviteter kan blive varetaget på en tilfredsstillende måde.

§ 4. Foreningens ledelse.
Foreningens ledelse består af:

A. Forretningsudvalg bestående af fællesformand, næstformand, kasserer og evt. en sekretær.

B. Hovedbestyrelse bestående af forretningsudvalget samt formænd/ repræsentanter for afdelingerne i Kølkær/Fasterholt S.G.I.

På den samlede generalforsamling for hele foreningen vælges fællesformanden (og evt. sekretær) på de lige årstal. Næstformand, kasserer og revisor vælges på de ulige årstal.

Hovedbestyrelsen udpeger Repræsentant (er) til bestyrelsen i Kølkær Idrætscenter

§ 5. afdelingsbestyrelse.
Afdelingsbestyrelsen består af mindst:

A.

 1. Formand (Hovedbestyrelsesmedlem)
 2. Kasserer
 3. Bestyrelsesmedlem

B.
På afdelingernes generalforsamling vælges Formændene for afdelingerne – Gymnastik, Fodbold, Håndbold og Volleyball på de lige årstal og Formændene for afdelingerne – Skydning, Badminton og Oldboys Fodbold vælges på de ulige årstal.
De øvrige Bestyrelsesmedlemmer og Kasserer vælges på årstal modsat Formanden.
Afdelingsbestyrelsens størrelse afgøres af Afdelingens generalforsamling.

C. Både Kølkær og Fasterholt området bør være repræsenteret i afdelingsbestyrelsen.

D. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at der arbejdes aktivt i Kølkær og Fasterholt området.

E. Afdelingsbestyrelsen må ikke beskæftige sig med eller arrangere noget som ikke falder naturligt ind under vedkommende afdelings aktiviteter.

F. Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. Forretningsorden.
Hovedbestyrelsen fastsætter såvel sin egen samt Forretningsudvalgets forretningsorden.

§ 7. Kontingent.
Det årlige grundkontingent til hovedkassen fastsættes af generalforsamlingen.
Da hver afdeling har selvstændigt regnskab, fastsætter afdelingen selv deres kontingent for hver aktivitet.

§ 8. Generalforsamling.

A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

B. Generalforsamlingen afholdes i Kølkær Idrætscenter.

C. Ordinær generalforsamling i Hovedforeningen afholdes ultimo februar måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og protokolfører.
 2. Beretning.
 3. Regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af grundkontingent.
 6. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægter.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Afdelingernes ordinære generalforsamling afholdes inden hovedforeningens ordinære generalforsamling.

D. Indkaldelse til generalforsamling skal ske mindst 14 dage før ved opslag eller ved annonce i dagspressen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Formanden i hænde senest 8 dage før.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes når mindst 15 aktive medlemmer med stemmeret skriftligt forlanger det, vedlagt udførlig dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at anmodningen er fremsat.
Indvarsling i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 10. Stemmeret og valgbarhed.

A. Medlemmer over 14 år har stemmeret og kan vælges som afdelingsbestyrelsesmedlemmer, dog 18 år hvis valg til formand eller kasserer.

B. Medlemmer der er fyldt 18 år kan vælges til hovedbestyrelsen.

§ 11. Valgmetode.
A. Simpel flertal, dvs. over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer i alle afstemninger.

B. Undtaget er dog ved lovændringer, hvortil der kræves, at 2/3 af degyldige afgivne stemmer er for ændringen.

C. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis det kræves af 1 medlem.

§ 12. Pligter.

A. Ethvert medlem er pligtig til at underkaste sig love og bestemmelser, som de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og instruktører måtte finde nødvendige for at de forskellige aktiviteter kan afvikles under god ro og orden.

B.

 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt, for de for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilken
  alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
  2.Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen udover kontingentforpligtigelsen.
  Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 13. Udelukkelse.
Et medlem der overtræder § 12 kan udelukkes ved simpel stemmeflertal i bestyrelsen og udelukkelsen skal efter ønske fra det udelukkede medlem forelægges generalforsamlingen.

§ 14. Regnskabsåret.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Der udarbejdes et samlet årsregnskab for hele foreningens virke.

§ 15. Juridisk ansvar.
Foreningen tegnes ved underskrift af Fællesformanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede Hovedbestyrelse.
De enkelte afdelingsbestyrelser er økonomisk ansvarlig for afdelingernes daglige aktiviteter og fører selvstændigt regnskab.

§ 16. Våben.
Da skytteafdelingen er berettiget til at give våbenpåtegning er skytteafdelingens bestyrelse forpligtiget til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et medlem der efter skytteafdelingens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§ 17. Opløsning.

A. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

B. Ophører foreningen med at eksistere, eller udmelder foreningen sig af amtsforeningen, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele, samt for skytteafdelingens vedkommende kartoteker over registreringspligtige våben.

C. Udover det i § 17 stk.B. nævnte, tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Kølkær/Fasterholt området.

D. Formuens fordeling bestemmes af den sidst afholdte generalforsamling i samarbejde med DGI/DDS Hammerum Herred.